La TV digital servirá per desplegar la societat de la informació TELECOS 31